Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.babynositka.cz. Vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Objednání zboží:
Vyberte si zboží a objednejte si je přes online obchod, na emailové adrese nositka4babies@gmail.com. Objednávka musí obsahovat: název zboží, počet kusů, způsob platby, způsob doručení, adresu doručení, kontaktní údaje (jméno, email, telefon).

Veškeré takto učiněné objednávky jsou závazné. Učiněním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami.

Prodávající se zavazuje, že bude dodávat bezvadné zboží v souladu s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží. Vyhovující normám a předpisům pro ČR, vybavené českým návodem k obsluze, je-li to pro daný druh obvyklé.

Dodací podmínky:
Zboží, které je skladem bude dodáváno v co nejkratším termínu, obvykle do 48 hodin od objednávky nebo připsání peněz na účet.
Pokud není vámi požadované zboží skladem, budete o možném termínu dodání informováni.

Způsob a místo doručení zboží je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky zboží se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou kupujícím. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu) a návod na používání výrobku v českém jazyce.

Kupující je povinen si prohlédnout zboží při jeho převzetí. Je-li zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen ihned zkontrolovat stav výrobku před pracovníkem zásilkové společnosti, protože odpovědnost za poškození nese dopravce.
Kupující je povinen o míře poškození neprodleně informovat prodávajícího.
Zboží dodáváme i na Slovensko, cena dopravného je při platbě na účet předem 259,- při platbě na dobírku 289,- Kč. Mimo tyto země dodáváme, dopravné vám bude sděleno dle aktuálního poštovního ceníku.

Způsoby dodání zboží:

1.    Při platbě (předem) převodem na náš účet: zboží posíláme prostřednictvím zásilkové služby Zásilkovna na určenou adresu; dopravné ani balné v ČR neplatíte nad částku 1900,-. Doručení na adresu 129,-, na výdejní místo 75,-.

2.     Při platbě na dobírku: zboží posíláme prostřednictvím zásilkové služby Zásilkovna na Vámi určenou adresu, dopravné ani balné v ČR neplatíte nad částku 1900,-. Dobírka je 30,- Kč. Doručení na adresu s dobírkou tedy stojí 159,-, na výdejní místo 105,-

Platební podmínky:
Uvedenou cenu zboží lze uhradit v hotovosti (při osobním převzetí), dobírkou nebo převodem na číslo účtu prodávajícího: 2701849858/2010 pro ČR a Slovensko.

Odstoupení od smlouvy:
Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží, a to bez jakéhokoliv postihu.
Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace

V případě, že jste spotřebitel (fyzická osoba), máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.  Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Zboží dobře zabalte a odešlete je na kontaktní adresu: Lucie Kuťáková, Ke Škole 1388, Mníšek pod Brdy, 25210. Ke zboží přiložte doklad o koupi a zboží doporučujeme raději pojistit. Zboží odeslané na dobírku nebude přijato zpět.

Zboží si můžete vyzkoušet a rozbalit, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Je potřeba myslet na náklady, které bude mít společnost s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvedete do původního stavu sami (př. správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vám peníze za zboží zašleme převodem na váš účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Dopravné při vrácení zboží hradí zákazník.

V případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů pozbývá darovací smlouva účinnosti. 
Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 kalendářních dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Storno objednávky ze strany prodávajícího 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Práva Kupujícího z vadného zboží
1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. 
2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Kupujícím. 
3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.
4. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.
5. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku III. odst. 1 tohoto Reklamačního řádu, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má Kupující vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.
6. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v reklamační lhůtě či záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. O větší počet vad se jedná také v případě, kdy se na zboží vyskytují alespoň tři vady současně, přičemž každá z nich musí bránit řádnému užívání věci, nebo pokud se na zboží postupně vyskytnou čtyři různé odstranitelné vady. 
7. Pokud Kupující od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže Kupujícímu.
8. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
9. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako Zboží bez vady má Kupující právo:
-      požadovat výměnu Zboží za nové bezvadné (na přání Kupujícího lze vyměnit za jakékoliv Zboží), nebo

Odstoupení od kupní smlouvy
1. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží (např. vady estetické) a Kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.
2. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží Kupujícím.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě.